• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
ธีรวุธ ยะอูป • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
2
•
นางสาววรรณา ใจซื่อ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
3
•
อรพรรณ บุญประเสริฐ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
4
•
ฐิตินาถ หาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5
•
นายสุริยงค์ สุริยะใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
6
•
ชิดาภา คงเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
7
อัญญพร ปละอุด • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
8
•
ปริชญา มันตริทธิกุล • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
9
•
กำพล รัตน์สุคนธ์เลิศ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
10
•
สมฤทัย ทิพวงศ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
11
•
อภิชญา คุณาชีวะ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
12
กณัฐฐา ภัคโชตานนท์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
13
กัญชริญา ใจเฉพาะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
14
กิตติ มงคลยุทธ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
15
กิติยา ศรีจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
16
ชมมนัส สันติสุข • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
17
ดาริษา คำฟู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
18
ดิถี วงศ์สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน
19
เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • หัวหน้างาน งานพัสดุ
20
ทองพูน คุณเลิศเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
21
นงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
22
นัฐพงษ์ คำภีระ • ครูประจำ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
23
ปรัชญา ช้างน้อย • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
24
ผกามาศ จันทวงศ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
25
พรภิรมย์ ป้องล่องคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
26
มัณฑนา วังกะแส • พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
27
รัชนิดา กันทะสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
28
รัชนีย์ เดชคง • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
29
รัชนีวรรณ ทุนกาศ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
30
รุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
31
รุด จันทร์ทิพย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
32
ว่าที่ร้อยตรีเบญจวรรณ หล้ากาวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
33
วิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
34
ศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
35
เศวต ฉายาบล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเกษตร
36
สมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
37
สมศรี ประธานราษฎร์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
38
สิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
39
สิริเพ็ญ ชลเทพ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
40
สุรชัย ธิติพิมาน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
41
แสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42
หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
43
อชิรวิทย์ แสงสอน • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
44
อนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
45
อาฤชญ์ เพ็ญศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน