• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
เสาวภาคย์ เรือนใจ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
2
•
ธีรวุธ ยะอูป • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
3
•
นางสาววรรณา ใจซื่อ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
4
•
อรพรรณ บุญประเสริฐ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
5
•
ฐิตินาถ หาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6
•
นายสุริยงค์ สุริยะใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
7
•
ชิดาภา คงเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
8
•
ปริชญา มันตริทธิกุล • หัวหน้างาน งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
9
•
สมฤทัย ทิพวงศ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
10
กณัฐฐา ภัคโชตานนท์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
11
กัญชริญา ใจเฉพาะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
12
กิตติ มงคลยุทธ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
13
กิติยา ศรีจันทร์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
14
ชมมนัส สันติสุข • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
15
ดาริษา คำฟู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
16
ดิถี วงศ์สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน
17
เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • หัวหน้างาน งานพัสดุ
18
ทองพูน คุณเลิศเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
19
นงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
20
นัฐพงษ์ คำภีระ • ครูประจำ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
21
ปรัชญา ช้างน้อย • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
22
ผกามาศ จันทวงศ์ • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
23
พรภิรมย์ ป้องล่องคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
24
มัณฑนา วังกะแส • พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
25
รัชนิดา กันทะสุข • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
26
รัชนีย์ เดชคง • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
27
รัชนีวรรณ ทุนกาศ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
28
รุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
29
รุด จันทร์ทิพย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
30
ว่าที่ร้อยตรีเบญจวรรณ หล้ากาวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
31
วิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
32
ศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
33
เศวต ฉายาบล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเกษตร
34
สมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
35
สมศรี ประธานราษฎร์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
36
สิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
37
สิริเพ็ญ ชลเทพ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
38
สุรชัย ธิติพิมาน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
39
แสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
40
หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
41
อชิรวิทย์ แสงสอน • หัวหน้างาน งานปกครอง
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
42
อนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
43
อภิชญา คุณาชีวะ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
44
อัญญพร ปละอุด • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
45
อาฤชญ์ เพ็ญศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน