• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาววรรณา ใจซื่อ • พนักงานราชการ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
•
นายคธาวุธ เครือวิยะ • ครู คศ.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์
3
•
นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ • พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
4
•
นายแสง เมืองพิล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• 12 งานบัญชี
5
นางสาวพิมพ์อร ปละอุต • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
6
•
นางสาวนิพภาพร จงภักดี • ครู คศ.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์
7
•
นางปาริชาติ มูลสาร • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ
8
•
นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
9
นางสาวอัญญพร ปละอุด • ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน
10
•
Admin นางปริชญา มันตริทธิกุล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• 6 งานสารบรรณ
11
•
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
12
นางดาริษา คำฟู • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
13
นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • ครู คศ.1 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
14
นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • ครู คศ.3 แผนกวิชาพืชศาสตร์
15
นางสมศรี ประธานราษฎร์ • ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16
นางสาวกัญชริญา ใจเฉพาะ • ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน
17
นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ
18
นางสาวชนาธินาถ ริยาพันธ์ • ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประสานงานฐานวิทย์
19
นางสาวชมภูนุช ทรายคำ • ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
20
นางสาวชมมนัส สันติสุข • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
21
นางสาวนงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • พนักงานราชการ งานพัสดุ
22
นางสาวผกามาศ จันทวงศ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
23
นางสาวรัชนิดา กันทะสุข • ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
24
นางสาวรุ่งราตรี ทาฝั้น • ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ
25
นางสาวสิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
26
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ
27
นางสาวอาฤชญ์ เพ็ญศรี • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
28
นางสุพรรษา วิลามาศ • ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
29
นายกิตติ มงคลยุทธ • ครู คศ.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
30
นายคำปัน เละทู • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
31
นายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญ
32
นายทองพูน คุณเลิศเกษม • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์
33
นายนัฐพงษ์ คำภีระ • พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
34
นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ • ครู คศ.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
35
นายรุด จันทร์ทิพย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
36
นายวงศกร คำมา • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างเกษตร
37
นายวิชิต มูลนารัตน์ • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสัตวศาสตร์
38
นายสมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
39
นายสมรถษ์ อินจันทร์ • ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
40
นายสุรชัย ธิติพิมาน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
41
นายแสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42
นายอนนท์ ไทยผดุง • ครู คศ.3 แผนกวิชาช่างเกษตร
43
นายอำนวย พลเตโชดม • ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
44
นายโอภาส มูลอ้าย • ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
45
ว่าที่ร้อยตรีนภัสญาณ์ หล้ากาวี • ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
46
หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน