• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
ฝ่ายแผนงาน นางสาววรรณา ใจซื่อ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
•
งานการเงิน นางสาวรัตติกาล เนื้ออุ่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
3
•
งานบุคลากร นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
4
•
นายแสง เมืองพิล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
5
•
ทั่วไป นางสาวฐิตินาถ หาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6
•
ทั่วไป นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
7
•
ทั่วไป นางสาวชิดาภา คงเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8
•
งานประชาสัมพันธ์ นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
9
งานการเงิน นางสาวอัญญพร ปละอุด • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
10
•
Admin นางปริชญา มันตริทธิกุล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
11
•
ทั่วไป นางสาวสมฤทัย ทิพวงศ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
12
•
ทั่วไป นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
13
การเงิน นางสมศรี ประธานราษฎร์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
14
การเงิน นายสมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
15
งานทะเบียน นางสาวกัญชริญา ใจเฉพาะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
16
งานบุคลากร นางสาวรัชนิดา กันทะสุข • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
17
งานพัสดุ นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • หัวหน้างาน งานพัสดุ
18
งานพัสดุ นางสาวนงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
19
งานพัสดุ นางสาวรุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
20
ทั่วไป นางสาวกิติยา ศรีจันทร์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
21
ทั่วไป นางสาวอาฤชญ์ เพ็ญศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
22
ทั่วไป นายทองพูน คุณเลิศเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
23
ทั่วไป นายนัฐพงษ์ คำภีระ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
24
ทั่วไป นายวิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
25
ทั่วไป นายสุรชัย ธิติพิมาน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
26
ทั่วไป นายอนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
27
ทั่วไป หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
28
ที่วไป นางสาวสิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
29
ผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30
ฝ่ายบริหาร นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
31
ฝ่ายแผนงาน นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
32
ฝ่ายแผนงานฯ ว่าที่ร้อยตรีนภัสญาณ์ หล้ากาวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
33
ฝ่ายพัฒนาฯ นายปรัชญา ช้างน้อย • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
34
ฝ่ายพัฒนาฯ นายรุด จันทร์ทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
35
ฝ่ายพัฒนาฯ นายอชิรวิทย์ แสงสอน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
36
ฝ่ายวิชาการ นางสาวชมมนัส สันติสุข • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
37
ฝ่ายวิชาการ นางสาวผกามาศ จันทวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
38
ฝ่ายวิชาการ นายกิตติ มงคลยุทธ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
39
พัสดุ นางสาวดาริษา คำฟู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน