• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 75 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาววรรณา ใจซื่อ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
2
•
ณิชาภา สุรินรังษี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
3
•
นายอนุชาติ รังสิยานนท์ • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
4
•
นางธนิตา ติยะพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
5
•
นางระพี ริยาพันธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
6
•
นางสาวกัญชริญา ใจเฉพาะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
7
MR.Artur Moua • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
8
นางกณัฐฐา ภัคโชตานนท์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
9
นางขนิษฐา โสภานนท์ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
10
นางชลดา คำวงค์
11
นางฐิตินันท์ จิระปัญญาเลิศ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
12
นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
13
นางธราภรณ์ ปิ่นพฤฒิกุล • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
14
นางนววรรณ พวงลำใย
15
นางนิศานาถ ยอดยัง • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
16
นางปริชญา สุทธสม • ลูกจ้างประจำ งานสารบรรณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
17
นางเพียงเพ็ญ ตันวัฒนา • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
18
นางไพลิน นากขำ
19
นางภิมนต์ภรณื จริตรัมย์
20
นางรัชนีย์ เดชคง • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
21
นางรัชนีวรรณ ทุนกาศ • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
22
นางวราภรณ์ บุณฑริกบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
23
นางศรีกุล นันทขว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
24
นางศรีเพ็ญ เป็งธรรม • ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
25
นางสมศรี ประธานราษฎร์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
26
นางสาคร ขันตรี • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
27
นางสาวกรรณิการ์ ชุมภูแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
28
นางสาวจิตราพร วัชรเมฆินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
29
นางสาวทานตะวัน ธนันชัย • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
30
นางสาวนงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
31
นางสาวเบญจวรรณ หล้ากาวี
32
นางสาวผกามาศ จันทร์วงศ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33
นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
34
นางสาวเยาวภา วงศ์ยงศิลป์ • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
35
นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
36
นางสาวรุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
37
นางสาวศกลวรรณ ศิริมาศ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
38
นางสาวสิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
39
นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
40
นางสิริเพ็ญ ชลเทพ • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
41
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
42
นายกิตติ มงคลยุทธ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
43
นายชัชวาลย์ มูลศรี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
44
นายชาญชัย คำวงค์
45
นายดำรงค์ อินชัยวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
46
นายทวี สุธารน้ำทิพย์
47
นายธวัชชัย บุญกลาง
48
นายนัฐพงษ์ คำภีระ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
49
นายบุญศรี ขันตรี • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
50
นายประมวล เดชคง • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
51
นายประสิทธิ์ แสนอุส่าห์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
52
นายพรพิรมย์ ปล้องล่องคำ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
53
นายพสิษฐ์ คงสิบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
54
นายยิ่งศักดิ์ ยอดยัง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
55
นายรุด จันทร์ทิพย์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
56
นายวงกต ชลเทพ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
57
นายวิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
58
นายวิทย์ อนุศาสนะนันทน์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
59
นายศรีธน เมืองเขียว • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
60
นายเศวต ฉายาบล • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเกษตร
61
นายสมเดช วงษ์ประยูร • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
62
นายสมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
63
นายสหัส ศรีอิ่นแก้ว • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
64
นายสืบสกุล นามวงศ์พรหม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
65
นายสุพล ยี่หน้อย • ลูกจ้างประจำ งานประชาสัมพันธ์
66
นายสุรชัย ขันติธรางกูร • ครูประจำ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
67
นายสุรพล สนธิ • ลูกจ้างประจำ แผนกวิชาช่างเกษตร
68
นายสุริยงค์ สุริยะใจ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
69
นายเสรี เสรีศักดิ์
70
นายอชิรวิทย์ แสงสอน • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
71
นายอนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
72
นายอรรณพ นันทขว้าง • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
73
นายอินทร ศรีอิ่นแก้ว • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
74
นายเอกชัย เข็ญวัง • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
75
มล.ปรีชา เกษมสันติ์ • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน