• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาววรรณา ใจซื่อ • หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
•
รัตติกาล เนื้ออุ่น • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
3
•
อรพรรณ บุญประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
4
•
ฐิตินาถ หาคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5
•
นายสุริยงค์ สุริยะใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
6
•
ชิดาภา คงเจริญ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7
อัญญพร ปละอุด • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
8
•
ปริชญา มันตริทธิกุล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
9
•
กำพล รัตน์สุคนธ์เลิศ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
10
•
สมฤทัย ทิพวงศ์ • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
11
•
อภิชญา คุณาชีวะ • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
12
กัญชริญา ใจเฉพาะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
13
กิตติ มงคลยุทธ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
14
กิติยา ศรีจันทร์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
15
ชมมนัส สันติสุข • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
16
ดาริษา คำฟู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
17
ดิถี วงศ์สวาสดิ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน
18
เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • หัวหน้างาน งานพัสดุ
19
ทองพูน คุณเลิศเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
20
นงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
21
นัฐพงษ์ คำภีระ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
22
ปรัชญา ช้างน้อย • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
23
ผกามาศ จันทวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
24
พรภิรมย์ ป้องล่องคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
25
รัชนิดา กันทะสุข • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
26
รุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
27
รุด จันทร์ทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
28
ว่าที่ร้อยตรีเบญจวรรณ หล้ากาวี • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
29
วิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
30
ศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
31
สมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
32
สมศรี ประธานราษฎร์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
33
สิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
34
สุรชัย ธิติพิมาน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสารบรรณ
35
แสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
36
หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
37
อชิรวิทย์ แสงสอน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
38
อนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
39
อาฤชญ์ เพ็ญศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน