• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
3. ฝ่ายแผนงาน นางสาววรรณา ใจซื่อ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2
•
นายคธาวุธ เครือวิยะ • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
3
•
งานบุคลากร นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
4
•
นายแสง เมืองพิล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
5
•
4. ฝ่ายวิชาการ นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
6
•
งานประชาสัมพันธ์ นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
7
งานการเงิน นางสาวอัญญพร ปละอุด • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
8
•
Admin นางปริชญา มันตริทธิกุล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
9
•
นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
10
1. ฝ่ายบริหาร นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
11
2. ฝ่ายพัฒนา นายกิตติ มงคลยุทธ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์
12
2. ฝ่ายพัฒนาฯ นายสุรชัย ธิติพิมาน • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13
3. ฝ่ายแผนงาน นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
14
4. ฝ่ายวิชาการ นางสาวชมมนัส สันติสุข • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
15
4. ฝ่ายวิชาการ นางสาวผกามาศ จันทวงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
16
การเงิน นางสมศรี ประธานราษฎร์ • หัวหน้างาน งานการเงิน
17
การเงิน นายสมพร มณียัง • ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
18
งานทะเบียน นางสาวกัญชริญา ใจเฉพาะ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
19
งานบุคลากร นางสาวรัชนิดา กันทะสุข • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
20
งานพัสดุ นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง • หัวหน้าแผนก เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
21
งานพัสดุ นางสาวนงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
22
งานพัสดุ นางสาวรุ่งราตรี ทาฝั้น • เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
23
ทั่วไป นางสาวอาฤชญ์ เพ็ญศรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
24
ทั่วไป นายทองพูน คุณเลิศเกษม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์
25
ทั่วไป นายนัฐพงษ์ คำภีระ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
26
ทั่วไป นายวิชิต มูลนารัตน์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสัตวศาสตร์
27
ทั่วไป นายอนนท์ ไทยผดุง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
28
ทั่วไป หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ • ครูอัตราจ้าง เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
29
ที่วไป นางสาวสิตานัน เสนสัก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเกษตร
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
30
นายวงศกร คำมา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเกษตร
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
31
ผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
32
ฝ่ายแผนงานฯ ว่าที่ร้อยตรีนภัสญาณ์ หล้ากาวี • ครูประจำ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
33
ฝ่ายพัฒนาฯ นายรุด จันทร์ทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
34
พัสดุ นางสาวดาริษา คำฟู • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน